T.C ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI
Kocaeli İli Çayırova Belediye Başkanlığından:1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle yapılacaktır.  
Sıra No
Adresi
Ada No
Parsel No
Toplam Alan (m²)
Cinsiİhale Tarihi
İhale Saati
Muhammen Bedel
Şartname
Satış Bedeli
Geçici
Teminatı
1Atatürk Mah. 332.Sokak6129
1
3.042,22
Arsa18/10/202314.00
45.633.300,00₺
500,00 ₺
1.368.999,00₺
  2- Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, tapu harcı vb. masraflar alıcıya aittir. Damga vergisi (binde 5.69) tahsil edilecektir.3- 18/01/2017 tarih 6770 sayılı kanunun 8. Maddesi ile değiştirilen 3065 sayılı KDV kanununun 17/4-p maddesi gereğince taşınmazdan KDV alınmayacaktır.4- Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.5- İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 18/10/2023 ihale tarihi günü, saat 12.30’dan önce vermeleri gerekmektedir.6- İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.7- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;                                                                                                                               Şahıslar;a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)                                                                            a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)b) İmza sirküleri                                                                                                                     b) İmza Beyannamesic) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi                       c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisid) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)                                       d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                         e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                                                                                                            f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu                                                                             f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli MakbuzuYukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR                                                                                                                                         ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                         Bünyamin ÇİFTÇİ                                                                                                                                                          Belediye Başkanı 
#ilangovtr                                                                                                                                     ILN01899573 

By