İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIRİZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Temini İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/1133565
1-İdarenin
a) AdıİZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.b) AdresiAlikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No:350 İzmit/KOCAELİc) Telefon ve faks numarası0262 316 60 00 – 0262 316 60 50ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adıİş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Temini İşib) Niteliği, türü ve miktarıİZAYDAŞ’ın ihtiyacı olan 2.436 saat İş Güvenliği Uzmanı, 918 saat İşyeri Hekimi ve 12 ay Diğer Sağlık Personeli Hizmeti İşinin Yüklenici marifeti ile yapılması işidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yerİZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde İdarenin tahsis ettiği alanda ve Derince ile Marina yerleşkelerinde hizmet verilecektir.ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihi 19.12.2023, işin bitiş tarihi 18.12.2024d) İşe başlama tarihi19.12.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati16.11.2023 – 14:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)İZAYDAŞ, Genel Müdürlük Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350-İzmit/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,OSGB Yetki Belgesi ve referansları teklif ekinde sunulacaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde  sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan “işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) eliyle yürütülmesine yönelik hizmet alımı işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr                                                                                                                 ILN01915159

By