İLANGEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Belediyemize ait, Balçık Mah. 3254 Sokak’ ta bulunan 4.713 m2 alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale edilerek kiraya verilecektir.2- İhale 09/11/2023 Perşembe günü saat 11:00’ da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No: 5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.3- Alanın kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 527.362,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir. Geçici teminatı 15.820,86.- TL’ dir.4 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
a.Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi (Tüzel)b.Noter Tasdikli İmza Sirküleri,c.Vekil ise Vekaletname,d.Vergisi borcu olmadığına dair belge.e.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,f.Kanuni ikametgâh (Şahıs) Ticari İkametgah (Tüzel)g.Geçici teminath.Belediyeye borcu olmadığına dair belge.i.Dosya alındı makbuzu.
5- Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00.-TL karşılığında temin edilir.6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları en geç 06/11/2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.İLAN OLUNUR
#ilangovtr                                                                                                                                                ILN01915360

By