DİŞ SARF MALZEME ALIMIKÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DİŞ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN:2023/10457231-İdarenina) Adı: KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİb) Adresi: YENI YALI MAHALLESI HÜRRIYET CADDESI 45 41780 KÖRFEZ/KOCAELİc) Telefon ve faks numarası:2625273030 – 2625273077ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımına) Adı: DİŞ SARF MALZEME ALIMIb) Niteliği, türü ve miktarı:17 Kısım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Deposuç) Süresi/teslim tarihi: Toplam sipariş sayısı en fazla 3’dür. Sipariş çekildikten itibaren 15 takvim günü içinde Muayene Komisyonu gözetiminde İlgili taşınır deposuna tüm teslim işlemleri(nakliye, istifleme, sayım vs…)mesai saatleri içerisinde bitecek şekilde teslim edilecektir. Malzemeler yüklenici tarafından taşınır sorumluları gözetiminde depo içerisine taşınmalı ve gösterilen yere istiflenmelidir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde İlgili Hastane taşınır servisine bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Bozuk ambalajlı malzemeler teslim alınmayacaktır.d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi kabul edilecektir3-İhalenin;a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.10.2023 – 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YEMEKHANESİ4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” aranacaktır. Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerde ki bilgiler ile tevsik edilir.1) İhaleye teklif veren istekliler TİTUBB/ÜTS firma tanımlayıcı numarasını, teklifi ile birlikte yeterlilik tablosunda beyan edecektir. İsteklinin teklif etmiş olduğu ürünün distribütörü veya bayiliğinin olması zorunlu olup TİTUBB/ÜTS kaydı teyit edilecektir.4.3.2.4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:1-İstekliler tarafından teklif edilen Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin TİTUBB /ÜTS barkod numarasını yeterlik tablosunda beyan edilecektir. Ürün TİTUBB /ÜTS de sorgulandığında “Onaylı/Kayıtlı” olması zorunludur. İstekliler tarafından teklif edilen Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için üreticisi veya distribüteri tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyanını yeterlik tablosunda beyan edilecektir.2-İhale malzeme listesi üzerinden 13. kısıma teklif veren istekliler TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlar tarafından düzenlenmiş” Güvenlik Bilgi Formunu” ve Uluslararası Kabul Görmüş Test Metodlarına Uygun Yapılmış Etkinlik Raporu ‘nu yeterlik tablosunda beyan edilecektir.3-İhale malzeme listesi üzerinden 16. kısıma teklif veren istekliler Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş Biyosidal Ürün Ruhsatı Ve Teknik Şartnamenin 16.7 Maddesindeki Belgeyi yeterlik tablosunda beyan edecektir.4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:1. İhale komisyonu ihaleden sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden uygun bir süre vererek numune veya katalog isteyebilecektir. İhale komisyonu numune veya katolog isteyeceği kısımları EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. Numunesini veya katoloğunu sunmayan isteklinin teklif kısmı değerlendirmeye alınmayacaktır5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir
#ilangovtr                                                                                                                           ILN01900799

By