DEPREM DAYANIMININ BELİRLENMESİ (RÖLÖVE, MALZEME DAYANIMI, ZEMİN-TEMEL ETÜDÜ, ANALİZ) HİZMETİ ALIMI İŞİ
KOCAELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜDeprem Dayanımının Belirlenmesi (Rölöve, Malzeme Dayanımı, Zemin-Temel Etüdü, Analiz) Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/1121667
1-İdarenin
a) AdıKOCAELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜb) AdresiOvacık Mahallesi Burçak Sokak 15 41140 kullar BAŞİSKELE/KOCAELİc) Telefon ve faks numarası2623121300 – 2623121310ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet alımın
a) AdıDeprem Dayanımının Belirlenmesi (Rölöve, Malzeme Dayanımı, Zemin-Temel Etüdü, Analiz) Hizmeti Alımı İşib) Niteliği, türü ve miktarı2 Adet Hizmet Binası Toplamda 4.200 Metrekare Alanın Deprem Dayanımının Belirlenmesi Hizmeti AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yerKocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü- Ovacık Mahallesi Burçak sokak No:15 Başiskele/KOCAELİç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündürd) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati25.10.2023 – 10:30b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlhan ÖZEL Toplantı Salonu4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti İçin Yetki Verilen Kurum Ve Kuruluşlara Ait Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesine Ait Belge No ve Veriliş Tarihi Bilgilerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Belirtmeleri Gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Deprem Performans Analizi (Rölöve, Malzeme Dayanımı, Zemin-Temel Etüdü, Analiz) Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.Kocaeli İl Tarım ve Orman MüdürlüğüKocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi#ilangovtr                                                                                                                                            ILN01910509

By