BİNEK ARAÇ KİRALAMA İŞİ  KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI HİZMET MERKEZLERİNDE kullanılmak üzere BİNEK ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  2023/966329                              
1-İdarenin
,
a) AdıKOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜb) AdresiKarabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kaptanlar İşhanı No:146 41100 İZMİT/KOCAELc) Telefon ve faks numarası2623225715 Dahili 500 – 501 – 2623224200ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) AdıKOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI HİZMET MERKEZLERİNDE kullanılmak üzere BİNEK ARAÇ KİRALAMA İŞİb) Niteliği, türü ve miktarı9 adet Sürücülü Binek Araç Kiralama İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yerKOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024d) İşe başlama tarihi01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati31.10.2023 – 11:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,02/10/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde değişikliğe gidilerek binek araçların kiralanmasında, aylık kira bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay (2023 Eylül) yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde; aracın model yılını, markasını, tipini, aracın kodunu ve kasko bedeli bilgilerini bir liste halinde Yeterlilik Bilgi Tablosunda sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu veya özel sektöre yapılmış sürücülü veya sürücüsüz hizmet aracı kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

By